NAZIV OBRAZOVNOG PROGRAMA: EKONOMSKI TEHNIČAR

TRAJANJE OBRAZOVANJA: Četiri godine

USLOVI ZA UPIS, ODNOSNO UKLJUČIVANJE U PROGRAM: – U skladu sa zakonom

USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA: – U sljedeći razred napreduju učenici koji su na kraju školske godine pozitivno ocijenjeni iz svih modula/predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu, kako je predviđeno nastavnim planom – Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita, u skladu sa zakonom

NIVO OBRAZOVANJA ODNOSNO STRUČNE KVALIFIKACIJE KOJE SE STIČU: Nivo obrazovanja: – Završetkom obrazovnog programa Ekonomski tehničar, stiče se srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i kvalifikacija nivoa obrazovanja Ekonomski tehničar/ Ekonomska tehničarka, nivo IV1

CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA: – Osposobljavanje učenika za dostizanje stručnih i ključnih kompetencija koje su predviđene odgovarajućim Standardima zanimanja i Standardima kvalifikacija na kojima se zasniva obrazovni program.

ISHODI UČENJA Po završetku obrazovnog programa, učenik će biti sposoban da:

– Obavi poslove platnog prometa i evidentiranja bezgotovinskog i gotovinskog (blagajničkog) plaćanja – Obavi knjigovodstvene poslove analitike kupaca i dobavljača

– Vodi robno i materijalno knjigovodstvo i evidencije na pozicijama -kontima uspjeha (rashodi, prihodi i finansijski rezultat

– Vodi evidencije obrtnih sredstava u propisanom knjigovodstvu, gotovine, gotovinskih ekvivalenata i hartija od vrijednosti

– Vodi evidencije poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit i poreza po odbitku – Vodi knjigovodstvo stalne i nematerijalne imovine

– Vodi evidenciju kapitala, rezervi i neraspoređene dobiti, troškova materijala, troškova zarada, amortizacije, nematerijalnih troškova, troškova proizvodnih usluga, finansijskih i ostalih rashoda, poslovnih, finansijskih i ostalih prihoda

– Vodi evidencije proizvodnje, obračun troškova i učinaka

– Vodi evidencije poslovanja trgovinskog poslovnog subjekta u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu

– Vodi knjigovodstvo budžetskih korisnika, banaka, osiguravajućih organizacija i neprofitnih organizacija

– Obavlja poslove kreditiranja i kontrole kreditnih zahtjeva, u skladu sa propisanom procedurom         

– Sprovede postupak otvaranja transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija, u skladu sa važećim propisima i procedurama

– Obavi poslove sa depozitima fizičkih i pravnih lica, u skladu sa važećim propisima

– Obavi poslove sa gotovinom, u skladu sa djelokrugom svog rada

– Obavi poslove nacionalnog i međunarodnog platnog prometa, u skladu sa važećim propisima

– Obavi poslove bezgotovinskog plaćanja, u skladu sa važećim propisima

– Obavi osnovne finansijske poslove za poslovnog subjekta

– Upravlja budžetskim procesom poslovnog subjekta

– Upravlja finansijskim rizicima u poslovanju poslovnog subjekta

– Upravlja gotovim novcem u cilju obezbjeđenja normalnog funkcionisanja poslovnog subjekta

– Posluje sa hartijama od vrijednosti u cilju ostvarivanja prihoda poslovnog subjekta

– Sprovede postupak osiguranja lica prilikom putovanja i privremenog boravka u inostranstvu, u skladu sa propisanim uslovima i tarifama za osiguranje

– Sprovede postupak osiguranja lica od posljedica nesrećnog slučaja, u skladu sa propisanim uslovima i tarifama za osiguranje

 – Sprovede postupak osiguranja motornih vozila, u skladu sa kategorijom vozila i propisanim pravilima za utvrđivanje vrijednosti vozila

– Sprovede postupak osiguranja imovine fizičkih i pravnih lica

 – Sprovede postupak osiguranja transporta (CMR i KARGO) u domaćem i međunarodnom prevozu

 – Sprovede postupak obrade zahtjeva i dokumentacije za naknadu štete, likvidacije i isplate štete

– Komunicira sa kolegama, strankama i drugim licima na maternjem, odnosno službenom i stranom jeziku, u skladu sa pravilima poslovne komunikacije

– Vodi administrativne i komercijalne poslove iz djelokruga svog rada

– Koristi informacione i telekomunikacione tehnologije u radu

 – Primijeni postupke i mjere zaštite na radu, zdravlja i radne i životne sredine, u skladu sa propisima