PRAVNO – ADMINISTRATIVNO TEHNIČAR

NAZIV OBRAZOVNOG PROGRAMA: PRAVNO – ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR

TRAJANJE OBRAZOVANJA: Četiri godine

USLOVI ZA UPIS, ODNOSNO UKLJUČIVANJE U PROGRAM: – U skladu sa zakonom

USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA: – U sljedeći razred napreduju učenici koji su na kraju školske godine pozitivno ocijenjeni iz svih modula/predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu, kako je predviđeno nastavnim planom

– Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita, u skladu sa zakonom

CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA: – Osposobljavanje učenika za dostizanje stručnih i ključnih kompetencija koje su predviđene odgovarajućim Standardima zanimanja i Standardima kvalifikacija na kojima se zasniva obrazovni program.

ISHODI UČENJA: Po završetku obrazovnog programa, učenik će biti sposoban da:

– Elektronski uređuje i oblikuje tekst i tabele koristeći računar i program za obradu teksta i tabela

– Koristi tehnička sredstva i kancelarijski pribor za pripremu tekstualnih materijala

 – Obavi poslove prijema, otpremanja, evidentiranja i arhiviranja pošte i dokumenata, u skladu sa pravilima o kancelarijskom poslovanju

– Upiše podatke i vodi matične registre i evidencije, u skladu sa važećim propisima

 – Obavi poslove ovjeravanja i izdavanja dokumenata i javnih isprava, u skladu sa važećim propisima

 – Izradi nacrte određenih pravnih akata u odgovarajućoj formi

– Vodi poslovnu i službenu korespondenciju u okviru svog djelokruga rada, u skladu sa pravilima službene i poslovne korespondencije

– Organizuje prijem i pruža informacije strankama, u skladu sa radnim protokolom organizacije

– Planira, priprema i organizuje razne vrste sastanaka i sastavi izvještaj o održanom sastanku

 – Organizuje službena putovanja za nadređene i druge zaposlene

– Obavi usmenu i pisanu komunikaciju sa kolegama, strankama i drugim licima na maternjem, odnosno službenom i stranom jeziku, u skladu sa pravilima poslovne komunikacije

– Vodi administrativne i komercijalne poslove iz djelokruga svog rada

 – Koristi informacione i telekomunikacione tehnologije u radu

– Primijeni postupke i mjere zaštite na radu, zdravlja i radne i životne sredine, u skladu sa propisima