Upravu škole čine direktorica Dijana Vujačić, pomoćnice direktorice Budimirka Vučelić i Ana Marković i Školski odbor čiji su članovi: Dušan Perović, Milivoje Radović, Zora Bogićević, Marko Rakočević, Dragan Pejović, Vojin Žugić i Vladimir Đurović.

Uprava škole je zadužena za sprovođenje ukupnog obrazovno-vaspitnog procesa, što se vrši na osnovu Godišnjeg plana i programa škole koji je usvojen od strane Školskog odbora. Godišnji plan I program je uglavnom izveden iz programa razvoja ustanove.

Nadležnosti direktorice su:

 1. planira, organizuje i rukovodi radom ustanove;
 2. obezbjeđuje jednakost učenika u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, u skladu sa njihovim sposobnostima;
 3. rukovodi radom nastavničkog, odnosno stručnog vijeća;
 4. vrši izbor nastavnika, stručnih saradnika i drugih zaposlenih u ustanovi;
 5. vrši stručno-pedagoški nadzor;
 6. odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u skladu sa zakonom;
 7.  sarađuje sa roditeljima i sredinom

Nadležnost Školskog odbora su:

 1. usvaja program razvoja;
 2. usvaja godišnji plan rada i izvještaj o njegovoj realizaciji;
 3. razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti;
 4. donosi statut, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta;
 5. donosi godišnji finansijski plan i plan javnih nabavki
 6. donosi odluku o davanju u zakup imovine škole u skladu sa zakonom
 7. predlaže promjenu naziva i sjedišta ustanove
 8. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statute